วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

พัฒนาศักยภาพผู้สอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในระบบอีเลิร์นนิ่ง รุ่นที่ 2

ภาพเพิ่มเติม
     ศูนย์อีเลิร์นนิ่งนิ่งและนวัตกรรมการเรียนรู้โดยใช้ไอซีที ซึ่งกำกับโดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาศักยภาพผู้สอนจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในระบบอีเลิร์นนิ่ง ด้วยระบบจัดการการเรียนรู้ eLearning YRU LMS" ให้แก่คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการและคณะครุศาสตร์ เพื่อเสริมสมรรถนะและความสามารถในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและใช้ ICT เป็นฐาน โดยมี อาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและทีมผู้บริหารดำเนินการขับเคลื่อน กำกับเชิงนโยบายโดย ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาพเพิ่มเติม
   กิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 2 (รุ่น Mentee หรือรุ่นขยายผล) มีคณาจารย์จากคณะวิทยาการจัดการ และคณะครุศาสตร์เข้าร่วมอบรม จำนวน 25 คน คณะกรรมการขับเคลื่อนอีก 5 คน รวม 30 คน กิจกรรมนี้สนับสนุนนโยบายตามวิสัยทัศน์ของท่านอธิการ  ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์  ที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ในประเด็นคุณลักษณะ  "เก่งไอที"  (อัตลักษณ์บัณฑิต มรย. คือ "เก่งไอที มีจิตอาสา สู้งาน สื่อสารภาษามลายูกลางได้") และยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่เน้นการใช้ไอซีทีเพื่อการบริหารองค์กรและการจัดการเรียนการสอน (การจัดการเรียนรู้) อีกทั้ง มหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดให้อีเลิร์นนิ่งเป็นตัวชี้วัดหนึ่งของความสำเร็จการดำเนินงานในแผนประจำปี 2557 ในเป้าประสงค์ "นักศึกษาและบุคคลทั่วไปได้รับการจัดการเรียนการสอนและบริการที่มีคุณภาพ"  กลยุทธ์ "ปฏิรูปการเรียนการสอน" ในประเด็นยุทธศาสตร์ "การพัฒนาคุณภาพการศึกษา" โดยกำหนดค่าเป้าหมาย คือ อาจารย์ผู้สอนของมหาวิทยาลัย จำนวนร้อยละ 50  มีการจัดการเรียนการสอนในระบบอีเลิร์นนิ่งอย่างน้อย 1 รายวิชา
   สำหรับกิจกรรมอบรมในครั้งนี้ ได้นำรูปแบบการอบรม (Training) แบบพึ่งพาอาศัยกันเป็นกลุ่มระหว่างผู้ที่ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง (ที่ปรึกษา) หรือเรียกว่า Mentor และผู้รับคำปรึกษา เรียกว่า Mentee หรือ ระบบ Mentor-Mentee ซึ่งกำกับแนวคิดและกระบวนการอบรมโดย อ.นิมารูนี หะยีวาเงาะ (กำลังศึกษา ป.เอก สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) และทีมงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและความต่อเนื่องของการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในระบบอีเลิร์นนิ่งในแต่ละคณะในระยะต่อไป รวมทั้งการเพิ่มค่าเป้าหมายในปีต่อๆ ไป (วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.30-16.30 น.)

ไม่มีความคิดเห็น: