วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

สวท.ขับเคลื่อนการพัฒนา “ลานปัญญาภิรมย์” ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา มรย.

วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวท.) ร่วมประชุม ณ ห้อง American Corner ชั้น 5 อาคารสำนักวิทยบริการฯ โดยมี ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประธาน ร่วมด้วย อาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยทีมงาน ร่วมประชุมพิจารณาโครงการและร่างต้นแบบ (Prototype) การปรับปรุงสำนักวิทยบริการฯ บริเวณชั้น 1 เพื่อเปิดประตูเชื่อมต่อกับ ลาน ICT และบริเวณที่ตั้งศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยความร่วมมือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่จะตั้งอยู่ชั้น 1 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพื่อให้ห้องสมุดมีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศเป็น “ลานปัญญาภิรมย์ (Edutainment Zone)” สนับสนุนการเรียนรู้และความบันเทิงยุคใหม่ที่เน้นการใช้ ICT เป็นเครื่องมือ ง่ายต่อการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ดึงดูดความสนใจ ทันสมัย บริการครบวงจร และให้อิสระแก่ผู้ใช้เลือกใช้บริการได้ตามสะดวกตลอดเวลา รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมเป็นสถานที่พักผ่อนและที่รอเรียนไปด้วย ทั้งนี้ สอดคล้องกับนโยบายตามวิสัยทัศน์อธิการบดี ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ ที่ต้องการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และทรัพยากรการเรียนให้ทันสมัย มีคุณภาพและมีเพียงพอ คาดว่าจะสามารถดำเนินการโครงการพัฒนา "ลานปัญญาภิรมย์" ได้ในปีงบประมาณ 2558 นี้

.
.

ไม่มีความคิดเห็น: