วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2557

การพัฒนาระบบสารสนเทศประกันคุณภาพ (e-QA YRU) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย

ตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของ ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ ในด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารโดยใช้ ICT เป็นเครื่องมือ ซึ่งมอบหมายให้ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งกำกับงานด้าน ICT และงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย จึงได้มีการกำหนดนโยบายพัฒนาระบบสารสนเทศในลักษณะเชื่อมโยงฐานข้อมูลขององค์กรทั้งระบบ เพื่อให้เป็นเป็น e-WISDOM ในอนาคต
    การดำเนินการพัฒนา "ระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หรือ e-QA" ดำเนินการโดยแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหารด้าน ICT (นโยบาย) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฝ่ายพัฒนาระบบ/โปรแกรมเมอร์) และสำนักงานประกันคุณภาพ และตัวแทนจากส่วนราชการระดับคณะ/สำนัก (ผู้ใช้งาน)
ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาระบบให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ โดยเน้นการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
    วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่าน ประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดความต้องการร่วมกันและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานร่วมกันเป็นคำสั่งมหาวิทยาลัยฯ  โดยมอบหมายให้คุณรอปิมิง แมะเราะ หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณไกรทพนธ์ เติมวิทย์ขจร  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นทีมพัฒนาระบบ และกำหนดระยะเวลาในการรายงานความก้าวหน้าของระบบ โดยมีเป้าหมายพัฒนาระบบรวบรวมหลักฐานการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2556  รวมทั้งระบบรวบรวมสารสนเทศด้านประกันคุณภาพ
ทั้งนี้ โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเป็นผู้กรอกข้อมูล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูล ทั้งนี้ เพื่อความถูกต้องและความสมบูรณ์ของสารสนเทศ (แก้ปัญหาที่ผ่านมา ซึ่งข้อมูลเกิดความขัดแย้งกัน)  ทั้งนี้เพื่อเพื่อสะดวกในการรวบรวมหลักฐานประกอบการประเมิน การดำเนินการประเมิน และเป็นการประหยัดกระดาษ ลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย สามารถทดสอบระบบได้ที่ http://eservice.yru.ac.th/qa  และ http://eservice.yru.ac.th/qa/?i=34 โดยมีเป้าหมายนำระบบจริงมาใช้งาน โดยจัดอบรมให้แก่ผู้กรอกข้อมูลระดับหลักสูตรในวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 นี้

ไม่มีความคิดเห็น: