วันศุกร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557

พัฒนา "ลานกีฬา" ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการกีฬาและสุขภาพนักศึกษา และ Green University

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยสำนักงานอธิการบดี งานอาคารสถานที่ ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา ดำเนินการโครงการปรับภูมิทัศน์มหาวิทยาลัยฯ เพื่อปรับพื้นที่ที่ติดรั้วด้านหน้ามหาวิทยาลัยฯ ให้เป็น "ลานกีฬา" ตามวิสัยทัศน์และนโยบายอธิการบดี ๕๙ โครงการของท่านอธิการบดี  โดยมุ่งปรับภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม และใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า สามารถเป็น "ลานกีฬา" และปรับเป็นลานจอดรถได้ สนับสนุนโครงการจอดรถเดินเรียน ส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา และการประหยัดพลังงานและภาวะโลกร้อน ขจัดมลพิษทางอากาศและเสียงภายในมหาวิทยาลัย

   เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา ได้เริ่มปรับภูมิทัศน์ลานด้านหน้ามหาวิทยาลัยติดกับลานคณะวิทยาการจัดการเพื่อปรับให้เป็นลานสนามกีฬาวอลเล่ย์บอล และลานสนามแชร์บอลกลางแจ้งในช่วงเย็น (มีแผนปลูกต้นไม้ให้ร่มเงาระหว่างลาน) โดยในช่วงกลางวันสามารถปรับเป็นลานจอดรถมอเตอร์ไซด์ของนักศึกษาได้อีกด้วย ทำให้สามารถรถจำนวนรถที่สัญจรอยู่ภายในมหาวิทยาลัยได้ ลดควันพิษ ลดมลพิษทางเสียง ส่งเสริมให้เป็น มรย. เป็น Green University
   ผลการดำเนินงานตามโครงการนี้ คาดว่าน่าจะเสร็จทันก่อนเปิดภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2557 ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2557 นี้

ไม่มีความคิดเห็น: