วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2557

การพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุน มรย.ให้เป็น e-WISDOM

     ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีมโปรแกรมเมอร์ ประกอบด้วย คุณรอปิมิง แมะเราะ คุณไกรทพนธ์ เติมวิทย์ขจร คุณอามิร หะรง และคุณซุลกิฟลี  ร่วมประชุมติดตามและกำหนดทิศทางการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 น. เพื่อสนับสนุนให้มีสารสนเทศสำหรับการบริหารและการบริการ สนับสนุนให้เกิด e-WISDOM คลังปัญญาของมหาวิทยาลัยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักศึกษา บุคลากร และชุมชนในพื้นที่ โดยมีมติให้ร่วมกันกำหนดทิศทางในการพัฒนาระบบของทีมโปรแกรมเมอร์ การกำหนดฐานข้อมูล (คลังข้อมูล) การกำหนดเทคโนโลยีที่ใช้เป็นเครื่องมือ
   ซึ่งมีระบบสารสนเทศที่ต้องเร่งพัฒนาตรงตามความต้องการ ได้แก่ ระบบสารสนเทศงานประกัน ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ระบบบุคลากร (e-Personnel) ระบบประวัติผลงาน (e-Profile) ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (e-Performance) ระบบบริหารหลักสูตร (e-Curruculum) โดยมอบหมายหน้าที่ในการพัฒนาและตัวชี้วัดรายบุคคล โดยเป้าหมายใน 3 เดือนข้างหน้า ได้แก่ ระบบการจัดเก็บ มคอ.3 และ มคอ.5 สนับสนุนการประเมินระดับหลักสูตร (ส่วนหนึ่งของระบบ e-Curriculum) ระบบเก็บประวัติบุคคลและแผนการพัฒนาตนเอง (ส่วนหนึ่งของระบบ e-Profile) และระบบสารสนเทศงานประกัน (e-QA: Quality and Assurance)

ไม่มีความคิดเห็น: