วันศุกร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาลงนาม MOA (Memorandum of Agreement) พัฒนาสถาบันฝึกอบรม

วันที่ 25 เมษายน 2557  หาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการและบริการวิชาการ (Memorandum of Agreement: MOA) จัดตั้ง สถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับ บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด  ที่ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานและลงนามบันทึกข้อตกลง ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีในครั้งนี้
   สำหรับการดำเนินการลงนามข้อตกลงครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับ บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด กำหนดความประสงค์หลักที่จะร่วมมือกันจัดตั้ง "ศูนย์ฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา" โดยจัดทำหลักสูตร และดำเนินการฝึกอบรม เพื่อเป็นการให้บริการวิชาการ ให้ความรู้สู่ชุมชน อันจะทำให้ชุมชนและท้องถิ่นเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป โดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาตนเองของคณาจารย์และบุคลากร เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ และเสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง  และที่สำคัญความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นการสร้างเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานภายนอก และเป็นการดำเนินงานตามบทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้เป็นไปตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยฯ คือเป็น สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นชายแดนภาคใต้  รวมถึงเป็นการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นที่พึ่งของชุมชน และมุ่งสู่การเป็น "คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ (University of WISDOM Bank)" ต่อไป
   การดำเนินการหลังกิจกรรม MOA "ศูนย์ฝึกอบรมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา" จะดำเนินการร่วมกันมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับ บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด ซึ่งกำกับงานและดำเนินการโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้  ซึ่งมี ดร.รุ้งลาวัลย์ จันทรัตนา ผู้อำนวยการฯ และ ดร.บุญสิทธิ์  ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการเป็นผู้กำกับดูแลระดับนโยบายต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น: