วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ขับเคลื่อนโครงการ "ธนาคารความดี" ส่งเสริมอัตลักษณ์บัณฑิต "จิตอาสา สู้งาน"

วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร Student Union โดยมี อาจารย์ศตพล ลูกอินทร์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในที่ประชุมผู้บริหารกองพัฒนานักศึกษาและบุคลากร พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาจากทุกคณะ และ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์กองบริการการศึกษา เพื่อกำหนดแนวทางร่วมกันในการขับเคลื่อนโครงการ "ธนาคารความดี" ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา มรย. ทำกิจกรรมนอกหลักสูตรส่งเสริมให้เป็นคนดี โดยเฉพาะการด้าน "จิตอาสา สู้งาน"  ทั้งนี้ สอดคล้องกับนโยบายของอธิการบดี รวมถึงการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม ก่อนสำเร็จการศึกษาอย่างน้อย 2 หลักสูตร รวม 80 ชั่วโมง เพื่อเป็นอาชีพเสริมระหว่างเรียนหรือเสริมอาชีพหลักต่อไปในอนาคต
   ทั้งนี้ นักศึกษาจะได้รายงาน (Transcript) ความดีอีก 1 ใบ เมื่อสำเร็จการศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางและข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่ต้องการพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดีในอนาคต และสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพด้านการเป็นคนดีของนักศึกษาของ สมศ.รอบสี่ไม่มีความคิดเห็น: