วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MoU) จัดตั้งศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยความร่วมมือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สนับสนุนการสร้างแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้อันทรงคุณค่าในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ โดยทำบันทึกข้อความร่วมมือ (MoU) จัดตั้ง “ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการทรัพยากรการเรียนรู้ หนังสือ ตำรา วารสาร เอกสารวิชาการ รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิชาการของอาจารย์และนักวิชาการในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ โดยจะตั้งศูนย์หนังสือฯ บริเวณชั้น 1 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ และเริ่มเปิดให้บริการ (Soft Opening) อย่างไม่เป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2557 นี้ เป็นต้นไป โดยจะเปิดศูนย์หนังสืออย่างเป็นทางการใน วันที่ 1 กันยายน 2557 นี้

      สำหรับพิธีลงนามความร่วมมือครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานกรรมการบริหารศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดี ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือดังกล่าว นอกจากนั้น ยังได้รับเกียรติจากผู้บริหารหน่วยงานราชการในพื้นที่ ได้แก่ พลตรีปราการ ชลยุทธ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, พลตรีวัฒนชัย ประสานเกษม เสนาธิการ กองทัพภาคที่ 4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ กิจถาวร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และตัวแทนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามครั้งนี้ด้วย สำนักวิทยบริการฯ ในฐานะหน่วยงานประสานการดำเนินงานศูนย์หนังสือ จะรายงานความคืบหน้าในโอกาสต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น: