วันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2557

ฐานข้อมูลท้องถิ่นและยะลาโพล: ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับ ศอ.บต.

จากวิสัยทัศน์อธิการบดี ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ มีนโยบายให้มหาวิทยาลัยฯ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ (World Wide) ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย  โดยเฉพาะความร่วมมือกับ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ซึ่งเป็นหน่วยงานพัฒนาในพื้นที่ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนในการแก้ปัญหาและเป็นที่พึ่งของชุมชน เป็นการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน
         โดยเมื่อ วันที่ 5 มีนาคม 2557 เวลา 14.30 น. ที่ผ่านมา ได้มีการร่วมประชุมปรึกษาหารือ ระหว่าง ศอ.บต. นำทีมโดย คุณสำอางค์ สิริรัตน์ นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วน สำนักนโยบายและแผน ศอ.บต. พร้อมด้วยทีมบุคลากรด้านไอที และทีมงานบัณฑิตอาสาในพื้นที่จากจังหวัดชายแดนภาคใต้  ร่วมปรึกษาหารือกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งนำทีมโดย ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมกับทีมไอทีของมหาวิทยาลัยฯ โดยหารือร่วมกันในความร่วมมือการพัฒนาฐานข้อมูลท้องถิ่น เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต่อการวางแผนในการพัฒนาพื้นที่ นำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่ในด้านต่างๆ ร่วมกัน รวมทั้งความร่วมมือในการจัดทำยะลาโพล (ซึ่งขณะนี้ยังได้ได้กำหนดชื่ออย่างเป็นทางการ) เพื่อให้เป็นเสียงสะท้อนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์เชิงบวกจากพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้โดยตรง โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากพื้นที่ จะใช้เครือข่ายบัณฑิตอาสาที่ประจำในพื้นที่กว่า 2,000 คน ซึ่งเป็นเครือข่ายของ ศอ.บต.และเป็นเครือข่ายศิษย์เก่าของ มรย. คาดว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่ โดยสารสนเทศและความคิดเห็นที่ได้จะเป็นฐานข้อมูลท้องถิ่นที่ได้ร่วมกันพัฒนาขึ้นเพื่อประโยชน์แก่ท้องถิ่นโดยตรง รวมทั้งเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการให้แก่ประเทศได้ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและ ศอ.บต. จะได้หารือเพื่อทำบันทึกข้อตกลง (TOR) ร่วมกันสำหรับการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้อยางเป็นทางการต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น: