วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2557

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร: การขับเคลื่อนพัฒนา TOR สำหรับการประกาศสอบราคาระบบ MIS ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ระหว่างวันที่ 13-16 มกราคม 2557 คณะผู้บริหารและบุคลากร นำโดย ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ อ.ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System: MIS) ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ผู้บริหารกองนโยบายและแผน กองกลาง งานพัสดุ งานคลังและการเงิน รวมทั้งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ซึ่งเป็นผู้แทนจากสำนักงานคณะ  ร่วมกันประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อกำหนดคุณลักษณะของซอฟต์แวร์ (TOR: Term of References) ณ โรงแรม G2 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  เพื่อดำเนินการจัดซื้อ/จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ระบบสารสนเทศที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ และเป็นการเร่งรัดให้สามารถดำเนินการจัดซื้อ/จ้างได้ทันตามกำหนดและขับเคลื่อนให้นำมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารองค์กรในด้านแผนและงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชี รวมทั้งการติดตามประเมินโครงการ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายใน อีกทั้ง เป็นการพัฒนาองค์กรให้มีความทันสมัย มีฐานข้อมูลและสารสนเทศสำหรับประกอบการบริหารจัดการของผู้บริหาร และยังเป็นฐานข้อมูลหลักในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของมหาวิทยาลัยในอนาคต [ภาพประกอบเพิ่มเติม...]

ไม่มีความคิดเห็น: