วันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2557

คุยกับอธิการบดี: สวัสดีปีใหม่ 2557

สวัสดีปีใหม่ 2557
ก่อนอื่นต้องขอบคุณคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่ได้อนุมัติโครงการ เช่น ครุภัณฑ์อาคารสังคมศาสตร์ อาคารคณะวิทยาการจัดการ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม อาคาร Student Union  ทางเดิน Cover Way และอื่นๆ มหาวิทยาลัยจะบริหารอย่างสุจริตและอย่างประหยัดงบประมาณ เหลือจ่ายจะดำเนินการขอสภาฯไว้จัดหารถบัสคันใหม่ต่อไป
ข่าวดีช่วงปีใหม่มีโครงการใกล้เป็นจริง เช่น ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สำนักงานย่อยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (I Bank) การมีสนามกีฬากลางแจ้ง 6 สนาม การปรับภูมิทัศน์ต่างๆ และสิ่งดีๆ อีกมากมายที่เกิดกับพวกเราชาว มรย.
หลังจากนี้ไปมหาวิทยาลัยจะมุ่งมั่นไปสู่การพัฒนาคุณภาพของการศึกษา โดยเฉพาะการพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา การเพิ่มศักยภาพบุคลากร การทำผลงานทางวิชาการ และการจัดสวัสดิการทั้งระบบ
ผมจึงขอกำลังใจและความร่วมมือจากพวกเราที่จะมาช่วยกันคิด ช่วยกันปฏิบัติ ช่วยกันตรวจสอบ ประเมินและร่วมกันรับความสำเร็จ สู่การเป็นคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้
ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2557 ผมขออ้างเอาอำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกที่เราเคารพนับถือ พระบารมีของพ่อหลวงและแม่หลวงของแผ่นดินและคุณงามความดีของพวกเราจงดลบันให้พวกเราชาวมรย. และครอบครัว รวมทั้งนักศึกษา พี่ น้อง ประชาชนในจังหวัดชายแดนภายใต้ จงมีความสุขความเจริญปราศจากโรคภัยไข้เจ็บภัยอันตรายใดๆ คิดหวังสิ่งใดๆ ที่ดีๆ จงได้ดั่งหวังทุกประการ

ด้วยความปรารถนาดีจาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมบัติ โยธาทิพย์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
1 ธ.ค. 2557

ไม่มีความคิดเห็น: