วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558

มหกรรมเปิดโลกชมรม: การพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาผ่านกิจกรรมนอกห้องเรียน

กองพัฒนานักศึกษา (http://president.yru.ac.th/stddev) สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาจากทุกคณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ  พร้อมด้วย องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ (อบศ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกันจัดมหกรรมกิจกรรมเปิดโลกชมรมขึ้น เมื่อวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม-
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...
 อาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ณ บริเวณชั้น 1 และชั้น 2 หอประชุมใหญ่  รวมทั้งบริเวณคณะวิทยาการจัดการ อาคารสำนักวิทยบริการ เพื่อแสดงนิทรรศการกิจกรรมและผลงานของชมรมต่างๆ ที่ผ่านมาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมกับเป็นการเปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ของชมรม ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย คือนักศึกษาชั้นปีที่ 1 กว่า 2,000 คน  รวมถึงเป็นการส่งเสริมการเปิดตัวชมรมเกิดใหม่ ที่มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายของชมรมสอดคล้องกับบริบทที่ต้องการให้เกิดการพัฒนาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้  เช่น ชมรมพลังสันติภาพ  ชมรมต้นกล้าร่วมใจจิตอาสา ชมรมทูตสันติภาพ ชมรมมุสลิมสัมพันธ์ ชมรมวิทยุสื่อสารและอาสาพยาบาล เป็นต้น
      นอกจากนั้น ยังมีชมรมเกิดใหม่ที่เน้นการพัฒนาและส่งเสริมความแข็งแกร่งทางวิชาการที่เกิดขึ้นใหม่ๆ สอดคล้องกับการส่งเสริมอัตลักษณ์บัณฑิต "เก่งไอที มีจิตอาสา สู้งาน และสื่อสารภาษามลายูกลางได้" อยู่หลายชมรม  เช่น ชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา  ชมรมภาษามลายู  ชมรมภาษาอังกฤษ ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ชมรมดาราศาสตร์  เป็นต้น

   นอกจากนั้น การจัดกิจกรรมเปิดโลกชมรมครั้งนี้ ยังได้จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันทางด้านวิชาการเสริมการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติอีกด้วย เช่น การแข่งขันโต้วาที  การแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้นับเป็นการสร้างบรรยากาศที่เน้นและกระตุ้นให้นักศึกษาสนใจด้านวิชาการมากยิ่งขึ้น นับเป็นมิติใหม่ของการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาของ มรย.  และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะผู้บริหารที่นำเสนอไว้ในประเด็นของ "การพัฒนาชมรมต้นแบบ" ให้เป็นชมรมอย่างยั่งยืน โดยใช้กระบวนการคุณภาพ (PDCA) เป็นแนวทางการพัฒนา และยังเป็นไปตามนโยบายการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาโดยใช้กิจกรรมนอกชั้นเรียนเป็นเครื่องมือ ที่มหาวิทยาลัยเร่งพัฒนาให้เกิดคุณภาพแก่บัณฑิตในขณะนี้ อีกทั้ง ยังเป็นการฝึกฝนให้นักศึกษาของ มรย. ทุกคน ได้ผ่านการทำงานในชมรม การปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง ได้รับประสบการณ์ตรงทำให้เกิดทักษะการทำงานเป็นทีม สู้งาน วิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ ที่สำคัญคือ สร้างบัณฑิตที่มีจิตอาสา สร้างความดี เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น: