วันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2558

คณะผู้บริหาร มรย. ลงพื้นที่จัดการเรียนการสอนเพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับการปฏิรูปองค์กรสู่คุณภาพมาตรฐาน


ภาพประกอบเพิ่มเติม
เช้าวันนี้ วันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2558 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำทีมโดย ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดี พร้อมด้วยรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการ คณะบดี และบุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมลงพื้นที่อาคารและห้องเรียน เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจนักศึกษาและผู้สอน ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นนโยบายของท่านอธิการบดีที่ใช้หลักการบริหารตามแนวทางการบริหารงานตามแนวพระราชดำริ คือ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลและรับทราบปัญหาเชิงประจักษ์ ที่เป็นอุปสรรค์ต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต นำกลับมาเพื่อเร่งกำหนดแผนและโครงการปฏิรูปพัฒนาการเรียนการสอนเชิงรุกให้เป็นผลอย่างเป็นรูปธรรมภายใน 2 ปีข้างหน้า  ทั้งนี้ คุณภาพการให้บริการสนับสนุนอาจารย์ การพัฒนาอาจารย์ผู้สอน นับเป็นปัจจัยหลักที่จะส่งผลโดยตรงต่อนักศึกษาหรือบัณฑิตของ มรย. ที่จะออกไปรับใช้สังคมในอนาคต ให้เป็นบัณฑิตที่สามารถ "เก่งวิชา ปฏิบัติงานได้ ทำงานเป็น และมีจิตอาสา"
   ประเด็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องการให้ได้รับการแก้ไขและพัฒนาให้ได้มาตรฐาน ได้แก่ ความพร้อมของอาคารสถานที่ ห้องเรียน โสตทัศนูปกรณ์ ซึ่งขณะนี้พัฒนาเป็นห้องเรียนมาตรฐานทุกห้องเรียน มีโสตทัศนูปกรณ์ จอภาพ Projector และระบบเสียง แต่ยังขาดการซ่อมบำรุงให้พร้อมใช้งานได้อย่างทันเวลาเมื่อชำรุด รวมทั้งมาตรฐานการให้บริการของงานอาคารสถานที่ งานโสตทัศนูปกรณ์ งานระบบเครือข่ายที่เป็นมาตรฐาน มาตรการประหยัดพลังงาน เป็นต้น แต่สิ่งสำคัญที่สุด คือ การปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอน (การเรียนรู้) ของนักศึกษา ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปฏิรูปตัวผู้สอนก่อน ได้แก่ การเปลี่ยนวิธีคิด (Change Mind Set) ปรับวิธีสอนที่เน้นการเรียนรู้มากกว่าการสอน เน้นกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เน้นการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติ (Learning By Doing) เน้นการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทิศ (Flipped Classroom) ต้องให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้มากกว่าผู้สอนเป็นศูนย์กลาง สิ่งสำคัญที่สุดที่ได้จากการลงพื้นที่ครั้งนี้ คือ การกำหนดแนวทางให้ผู้สอนทุกท่าน ได้เน้นการสร้างลักษณะนิสัยที่ดีให้แก่นักศึกษาในกระบวนการเรียนรู้ด้วย ได้แก่ การตรงต่อเวลา การมีระเบียบวินัย มีจิตอาสา การรู้จักกาลเทศะ เป็นต้น   ทั้งนี้เพื่อสร้างบัณฑิต มรย. ให้เป็นส่วนสำคัญของการสร้าง "คลังปัญญา" ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
    ซึ่งกิจกรรมเยี่ยมห้องเรียนของคณะผู้บริหารดังกล่าว ถือเป็นนโยบายของท่านอธิการบดีและมหาวิทยาลัยฯ ที่จะดำเนินการกิจกรรม "เยี่ยมห้องเรียน" อย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ และระดับหลักสูตรต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น: