วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

การพัฒนาระบบ e-HR : นโยบายการพัฒนา มรย.ให้เป็น e-WISDOM Bank University

นโยบายนำระบบสารสนเทศมาใช้พัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของการบริหารจัดการองค์กร นับเป็นนโยบายเร่งด่วนของ มรย. โดยเฉพาะ ระบบสารสนเทศจัดการทรัพยากรมนุษย์ (e-HR) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึงนับว่ามีความสำคัญเป็นอันดับแรกๆ ที่เป็นระบบที่จะขับเคลื่อนการบริหารจัดการองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาให้เป็น e-WISDOM University ได้อย่างชัดเจน
    มหาวิทยาลัยฯ จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อร่วมกันวางแผนในการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการทรัพยากรมนุษย์ (บุคลากร) โดยร่วมกันระหว่างทีมงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักวิทยบริการฯ และทีมงานงานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โดยได้จัดประชุมวางแผนการขับปรับปรุงระบบ e-HR ดังกล่าว เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558  ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 20  ทั้งนี้ ระบบ e-HR ได้มีการขับเคลื่อนให้ใช้งานมาระยะหนึ่งแล้ว เพื่อให้ระบบมีความสมบูรณ์ ทันสมัย สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้ผ่านทางเว็บไซต์ด้วยอุปกรณ์ Smart Phone และสามารถตอบสนองความต้องการสารสนเทศด้านบุคลากรที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งขององค์กรและของผู้บริหาร จึงต้องเร่งปรับปรุงระบบให้สามารถตอบสนองความต้องการดังกล่าว รวมถึงการให้บริการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ในการตรวจสอบข้อมูลแฟ้มประวัติส่วนบุคคลของตนเองผ่านทางออนไลน์ได้โดยสะดวก
ซึ่งเป้าหมายในการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลของ มรย. มีโครงสร้างฐานข้อมูลและแนวคิดการพัฒนาระบบสารสนเทศดังแผนภาพต่อไปนี้

ไม่มีความคิดเห็น: