วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2558

มรย.เร่งส่งเสริมคณาจารย์และนักศึกษาเน้นเรียนรู้โดยใช้ไอซีทีเสริมทักษะศตวรรษที่ 21

ภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม...
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เร่งส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้แก่คณาจารย์ นักศึกษา รวมทั้งบุคลากร ให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการใช้ไอซีทีสนับสนุนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะสื่อ เทคโนโลยี โดยศูนย์อีเลิร์นนิ่งและนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยไอซีที (http://elearning.yru.ac.th/center) งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Information Technology for Education: ITE) สำนักวิทยบริการฯ เร่งจัดกิจกรรมส่งเสริมสร้างเจตคติ ให้ความรู้และเพิ่มทักษะทั้งคณาจารย์และนักศึกษา มีกิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้วดังนี้
  • วันที่ 26 สิงหาคม 2558 จัดกิจกรรม "กิจกรรมประกวด Google Ambassador" ส่งเสริมและสร้างต้นแบบนักศึกษา มรย. เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาตนเองเพื่อการเรียนรู้โดยใช้ Google App for Education สำหรับการเรียนรู้และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจัด ณ ลานไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ (ICT Learning Space) ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักวิทยบริการ ซึ่ง มรย.ได้จัดทำบันทึกข้อตกลง (MoU) ใช้ Google App for Education พัฒนาทักษะการเรียนรู้ทั้งของบุคลากรและนักศึกษา
  • วันที่ 17-18 สิงหาคม 2558 จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้แก่คณาจารย์และนักศึกษา เรื่อง การใช้ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ณ ห้องปฏิบัติการอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านไอซีทีเพื่อการศึกษา รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
  • วันที่  10-11 สิงหาคม 2558 จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการอาจารย์ผู้สอนกลุ่มใหม่ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ในระบบอีเลิร์นนิ่งขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาทักษะผู้สอนให้ใช้อีเลิร์นนิ่งและ Google App for Education จัดการเรียนรู้ในลักษณะ Cloud Classroom มีเป้าหมายอาจารย์ร้อยละ 80 มีรายวิชาในระบบอีเลิร์นนิ่งในปี พ.ศ. 2559
  • วันที่ 7-8 สิงหาคม  2558  จัดกิจกรรมการพัฒนา Google Ambassadors ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-301 ชั้น 3 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม สิงหาคม 2558 โดยมี ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวต้อนรับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
นอกจากนั้น  มรย. ยังได้เตรียมจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียน มีอัตลักษณ์ "เก่งไอที" เพื่อใช้เป็นทักษะในการเรียนรู้และการประกอบอาชีพในอนาคต  โดยเตรียมโครงการสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไว้หลายโครงการและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ได้แก่
  • โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ในระบบอีเลิร์นนิ่งขั้นต้น ขั้นกลางและขั้นสูงให้อาจารย์ผู้สอน รับผิดชอบโดย ศูนย์อีเลิร์นนิ่งและนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยไอซีที (http://elearning.yru.ac.th/center) งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
  • โครงการพัฒนาอัตลักษณ์เก่งไอทีและการทดสอบมาตรฐานด้านไอที รับผิดชอบโดยศูนย์อีเลิร์นนิ่งและนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยไอซีที (http://elearning.yru.ac.th/center) งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ร่วมกับ งานมาตรฐานการศึกษา กองบริการการศึกษา
  • โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอัตลักษณ์ภาษามลายูกลางออนไลน์ รับผิดชอบโดยศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ร่วมกับ งานมาตรฐานการศึกษา กองบริการการศึกษา
  • โครงการอบรมและสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษผ่านระบบออนไลน์ รับผิดชอบโดยศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ร่วมกับ งานมาตรฐานการศึกษา กองบริการการศึกษา
  • โครงการอบรมและสอบวัดมาตรฐานความรู้สู่อาเซียนออนไลน์ รับผิดชอบโดยศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ร่วมกับ งานมาตรฐานการศึกษา กองบริการการศึกษา
  • โครงการพัฒนาระบบเรียนและทดสอบออนไลน์ รายวิชาพื้นฐาน รับผิดชอบโดยกองบริการการศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการวิชาพื้นฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และ ศูนย์อีเลิร์นนิ่งและนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยไอซีที (http://elearning.yru.ac.th/center) งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
    จากโครงการเหล่านี้ข้างต้น ล้วนเป็นโครงการที่ส่งเสริมและเน้นการปรับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยฯ ที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเก่งไอที มีทักษะในการเรียนรู้ การประกอบอาชีพในศตวรรษที่ 21 เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่ตลาดแรงงานในระดับอาเซียนต่อไป ทั้งนี้เป็นไปตามวิสัยทัศน์อธิการบดี ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ ที่เน้นการใช้ไอซีทีเพื่อการบริหารจัดการองค์กรและการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมการใช้ไอซีทีและภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ และภาษามลายู


ไม่มีความคิดเห็น: