วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558

มรย. ประชุมปฏิบัติการทบทวน/ปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ภาพประกอบเพิ่มเติม...
    คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดย ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดี ร่วมประชุมปฏิบัติการทบทวน/ปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมสภา (อาคาร 20 ชั้น 2) ซึ่งดำเนินการโดย กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี (http://president.yru.ac.th/plan) โดยผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน คุณทวีวรรณ ทองนวล และบุคลากรเป็นคณะทำงานหลัก
     กิจกรรมการประชุมปฏิบัติการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินและทบทวนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2558 และเตรียมการพัฒนาแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2555-2559 (http://president.yru.ac.th/plan/contents.php?menu_id=5) ที่จะต้องดำเนินการประเมินความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวในปีหน้า ทั้งนี้ เพื่อนำข้อมูลและสารสนเทศที่ได้ สำหรับเตรียมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2560-2564 เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาองค์กรให้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามาเป็น "คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้" หรือ The WISDOM Bank University มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมาอย่างชัดเจนต่อไป รวมทั้งเป้าหมายของการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นที่พึ่งของชุมชนตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยฯ คือ "สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

      สำหรับผลการประชุมปฏิบัติการครั้งนี้ ผู้บริหารทุกระดับของ มรย. ที่เข้าร่วมประชุมจะได้นำผลที่ได้ ทั้งกรอบแนวคิด ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ (ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กร และยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน) เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โดยเฉพาะกรอบของโครงการ/กิจกรรมที่ปรับให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ไปขับเคลื่อนให้ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์บรรลุผลตามแผนยุทธศาสตร์ต่อไป โดยจะได้นำไปถ่ายทอดไปยังหน่วยปฏิบัติในองค์กรต่อไปไม่มีความคิดเห็น: