วันศุกร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558

การขับเคลื่อนโครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษา มรย. ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาและความสันติสุขในพื้นที่

วันพุธที่ 7 มกราคม 2558 คณะกรรมการตรวจรับแบบอาคารหอพักนักศึกษา เพื่อใช้แบบแปลนและงบประมาณเป็นข้อมูลประกอบเสนอของบประมาณแผ่นดินเพื่อก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาบริเวณพื้นที่บ้านพักข้าราชการเดิม (ตรงข้ามกับสถาบันการพลศึกษายะลา ด้านนอกรั้ว) เพื่อให้เป็นหอพักที่ทันสมัย รองรับนักศึกษาจำนวนประมาณ 2,000 คน สำหรับสนับสนุนการผลิตบัณฑิตคุณภาพอย่างครบวงจร ทั้งสถานที่เรียน ที่พักอาศัย การใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ที่พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านบริการของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เป็นโครงการเด่นในวิสัยทัศน์ของอธิการบดี ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ และคณะผู้บริหารที่ให้ความสำคัญกับโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว
      เดิมมหาวิทยาลัยฯ มีหอพักนักศึกษาขนาดเล็กอยู่ภายในมหาวิทยาลัยฯ จำนวนเพียง 3 หลัง สามารถรองรับนักศึกษาได้เพียง 100-150 คนเท่านั้น ประกอบกับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ เพื่อความปลอดภัยและเพิ่มสวัสดิการ สวัสดิภาพแก่นักศึกษา โครงการเสนอขอก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาดังกล่าวจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง
   การดำเนินการในขณะนี้ มหาวิทยาลัยฯ กำลังดำเนินการยื่นแบบก่อสร้างอาคารหอพัก พร้อมเสนอของบประมาณแผ่นดินสนับสนุนโครงการก่อสร้างหอพักดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งควบคุมและกำกับโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอซะ วรรณอาลี รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน  ซึ่งหากได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างโครงการนี้ ก็จะเป็นการสร้างศักยภาพในการผลิตบัณฑิตของ มรย. โดยเฉพาะบัณฑิตในสาขาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) ซึ่งเมื่อบัณฑิตสำเร็จการศึกษาออกไปแล้ว ก็จะประกอบอาชีพเป็นครูผู้สอนที่ทำหน้าที่ปฏิบัติการสอนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นส่วนใหญ่ ผลการพัฒนาในโครงการนี้จะทำให้การศึกษาในพื้นที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและยั่งยืน สร้างสันติสุขในพื้นที่ต่อไปไม่มีความคิดเห็น: