วันอังคารที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2558

จัดกิจกรรมฉันท์พี่น้อง: "สังสรรค์ มรย. บานฉ่ำ สุขหรรษา" ประจำปี 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2558 ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรที่ได้จัดขึ้นทุกปี โดยปี 2558 นี้ กำหนดกรอบแนวคิดการจัดงานภายใต้หัวข้อ "สังสรรค์ มรย. บานฉ่ำ สุขหรรษา" โดยจัดขึ้นในวันพุธที่ 7 มกราคม 2558 เวลา 18.00-22.00 น. ณ หอประชุมเล็กมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยช่วงเช้าจัดให้มีพิธีทางพุทธศาสนา ทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรม ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ หลังจากนั้นพี่น้อง ชาว มรย. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ ศูนย์เผยแพร่พุทธศาสนา ชั้น 4 อาคารกิจการนักศึกษา (Student Union) ซึ่งมีผู้ร่วมงานจำนวนมาก
    สำหรับในช่วงภาคกลางคืน มีกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรภายใต้แนวคิดการอยู่ร่วมกันในองค์กรอย่าง "ฉันท์พี่น้อง" ท่ามกลางพหุวัฒนธรรมของอธิการบดี ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ โดยมีกิจกรรมรับประทานอาหารร่วมกัน การแสดงส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยจากส่วนราชการภายในทั้ง 7 ส่วนราชการ รวมทั้งกิจกรรมการจับรางวัลของขวัญ การแจกทองคำมีมูลค่าจำนวนมาก ซึ่งถือเป็นโบนัสและเป็นสินน้ำใจจากคณะผู้บริหารทุกระดับ ทั้งผู้บริหารสูงของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ท่านอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการ สนอ. คณบดี รองคณบดี ผู้อำนวยการกองและหัวหน้างาน ของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ที่ได้ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นขวัญและกำลังใจ และส่งเสริมให้เกิดความรักใคร่สามัคคีในองค์กร ร่วมกันพัฒนา มรย. ให้เป็น "องค์กรแห่งความสุข" ของพี่น้องชาว มรย. หรือลูก "จันทน์กะพ้อ" ทุกคนต่อไป


...


ไม่มีความคิดเห็น: