วันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2559

ประเมินคุณภาพการบริหารองค์กร: กิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารประจำปี พ.ศ. 2558

ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรมประเมินผลการดำเนินงานของผู้บริหารระดับอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก ทั้ง 7 ส่วนราชการ ประกอบด้วย สำนักงานอธิการบดี (http://president.yru.ac.th) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (http://aritc.yru.ac.th) สถาบันวิจัยและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ (http://research.yru.ac.th) คณะครุศาสตร์ (http://edu.yru.ac.th) คณะวิทยาการจัดการ (http://business.yru.ac.th) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร (http://science.yru.ac.th) และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (http://human.yru.ac.th)
    การประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยฯ ครั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยฯ มอบหมายให้คณะกรรมการทั้งจากผู้แทนสภามหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ประกอบด้วย 1) นายเดชรัตน์ สิมศิริ  2) ผศ.ดร.วสันต์ อติศัพท์ 3) ผศ.ดร.สุนทร จันทนนท์ 4) นายสุชาติ อนันตะ 5) นายนุมิ มะกาเจ 6) ร.ต.ต.กริยา ตระกูลศึกษา และ 7) ดร.กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ และ 8) รศ.ดร.อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต ซึ่งการประเมินผลปฏิบัติงานของอธิการบดี คณบดีและผู้อำนวยการสำนัก มีองค์ประกอบส่วนหนึ่งมาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและสถาบัน การประเมินผลการดำเนินงานตามหลักธรรมภิบาล การประเมินผลการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์และการศึกษาจากหลักฐานเชิงประจักษ์ ผลการประเมินเบื้องต้น พบว่า หน่วยงานส่วนใหญ่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสถาบันวิจัยและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก และมหาวิทยาลัยฯ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี
    ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน มหาวิทยาลัยและหน่วยงาน รวมถึงคณะผู้บริหาร จะได้นำไปปรับปรุงผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2559 ให้มีคุณภาพในทุกๆ ด้านให้ดียิ่งขึ้นต่อไปไม่มีความคิดเห็น: