วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2559

ประชุมคณาจารย์และบุคลากรภาคเรียนที่ 2/2558: ผลงานและแนวนโยบายพัฒนาตามวิสัยทัศน์องค์กร

[ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม...] [สไลด์ประกอบ การประชุม ]
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (มรย.) จัดประชุมคณาจารย์และบุคลากร ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 กว่า 500 คน ในวันพุธที่ 13 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสรรเสริญ (ชั้น 4) คณะวิทยาการจัดการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีให้เกียรติเป็นประธาน และสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมาและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย มุ่งสู่เป้าหมายเป็นมหาวิทยาลัย "คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้" เป็นที่พึ่งแก่ชุมชนในด้านหลักสูตรที่สอดคล้องและตรงตามความต้องการของจังหวัดชายแดนใต้ ผลิตบัณฑิต "ทำงานได้ ทำงานเป็น ทำงานดี" ออกไปรับใช้ท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ เป็นพลโลกที่ดี โดยมีอัตลักษณ์ของ มรย.ที่แตกต่างจากบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ ใช้จุดแข็งของพื้นที่พัฒนามหาวิทยาลัยฯ สู่สากลตามอัตลักษณ์ของ มรย.


   สำหรับโครงการและกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการไปแล้วในระยะที่ผ่านมาและในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558  รวมทั้งนโยบายและโครงการที่กำลังดำเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) นี้ ดังรายละเอียดเอกสารนำเสนอ [ดูรายละเอียด]
   นอกจากนั้น อธิการบดี ยังได้นำเสนอแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ไปด้วยกัน ตัวอย่างเช่น การตั้ง "ทีมร่วมคิด รวมทำ นำพัฒนา" หรือเรียกว่า YRU Core Team ซึ่งมีทั้งคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรจากทุกส่วนราชการภายใน ทุกช่วงอายุ มาร่วมกันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ โดยเฉพาะการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560-2574) ที่กำลังดำเนินการยกร่างในขณะนี้ โดยท่านอธิการเน้นย้ำเรื่องความร่วมมือในการขับเคลื่อนไปพร้อมพร้อมๆ กัน โดยทุกคนมีส่วนร่วม
   ทั้งนี้ ในการประชุมครั้งนี้ มีรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีได้นำเสนอทิศทางการพัฒนาองค์กรที่สำคัญ สามารถสรุปประเด็นได้ดังนี้
  • ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (http://ict-bl.blogspot.com) นำเสนอผลการดำเนินงานด้านไอซีทีและการพัฒนาหน่วยงานในกำกับที่เน้นคุณภาพการให้บริการ และการบริหารจัดการองค์กรเชิงยุทธศาสตร์ เน้นการพัฒนาไอซีทีของมหาวิทยาลัยฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 2 ประการ คือ 1) การใช้ไอซีทีสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาและบุคลากร 2) การใช้ไอซีทีนำองค์กรในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการและการตัดสินใจ รวมทั้งมองถึงอนาคตที่ต้องเน้นการพัฒนา Green ICT และการมุ่งสู่มาตรฐานองค์กรแนวปฏิบัติที่ดี การขอรับรองมาตรฐานจากองค์กรภายนอก เช่น TQA, ISO เป็นต้น  [เอกสารประกอบ...]
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ้บดุลรอซะ วรรณอาลี รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน นำเสนอข้อมูลสภาพปัจจุบันของมหาวิทยาลัยฯ ให้คณาจารย์และบุคลากรได้รับรู้และรับทราบ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร การวางแผนในการบริหารหน่วยงาน เช่น ข้อมูลด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร ด้านนักศึกษา ด้านรายได้และรายจ่ายของมหาวิทยาลัยฯ 
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ด่านเดชา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นำเสนอผลการดำเนินงานการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบุคคลากรและหน่วยงานภายใน แนวทางการบริหารองค์กรตามระเบียบงานสารบรรณ
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ แซ่หลี  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นำเสนอแนวทางการพัฒนาผลงานวิชาการของคณาจารย์ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จำเป็นต้องเร่งรัดให้อาจารย์จัดทำผลงานวิชาการ ทั้งเอกสารประกอบการสอน หนังสือ ตำรา บทความวิจัย เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ทั้งนี้ เป็นไปตามสัญญาที่ทำไว้กับมหาวิทยาลัยฯ  รวมทั้งเน้นย้ำหลักเกณฑ์ใหม่ตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรที่ สกอ.ประกาศใช้
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้ให้ความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร โดยเฉพาะการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งโลกภายนอกปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและมีผลกระทบต่อหลักสูตร รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับหลักสูตรที่มีความสัมพันธ์กันตามมาตรฐาน ISED 2013 


       ในช่วงท้ายของกิจกรรมประชุม มหาวิทยาลัยฯ เปิดโอกาสให้มีกิจกรรมการซักถามและการตอบ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนในนโยบายและทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งคณาจารย์และบุคลากรให้ความสนใจแลกเปลี่ยนในเรื่อง การบริหารและแนวทางการปฏิบัติงาน การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหม่ การพัฒนาคณะใหม่ตามความต้องการของสังคม  ความชัดเจนของการนำองค์กรไปสู่ "คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้" เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น: