วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

มรย. พัฒนาห้องเรียนไอซีทีมาตรฐาน ส่งเสริมอัตลักษณ์บัณฑิต "เก่งไอที"

 
   ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้งบประมาณทำการก่อสร้างอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) รวมทั้งหมด 8 ชั้น เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กลางไอซีทีในสามจังหวัดชแดนใต้ โดยดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งรับผิดชอบบริหารจัดการอาคารดังกล่าว โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์คอมพิวเตอร์)  โดยขณะนี้เร่งจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีสำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านไอซีที โดยพัฒนาห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มาตรฐานขนาด 40-60 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์โปรเจคเตอร์ ระบบเสียง โน้ตบุ๊คสำหรับบริการอาจารย์  รวมห้องปฎิบัติการทั้งหมด จำนวน 7 ห้อง พร้อมมีห้องสนับสนุนการสืบค้นและเรียนรู้ด้วยอีเลิร์นนิ่งอีก จำนวน 1 ห้อง มีคอมพิวเตอร์สนับสนุนเกือบ 100 เครื่อง เปิดบริการจัดการเรียนการสอนสำหรับสาขาวิชาด้านคอมพิวเตอร์และในวิชาพื้นฐานด้านไอซีทีของทุกหลักสูตร รวมทั้งหลักสูตรเสริมอัตลักษณ์ "เก่งไอที" ให้แก่นักศึกษาของมหวิทยาลัยฯ อีกปีละกว่า 2,000 คน
    นอกจากนั้น ยังให้อาคารไอทีดังกล่าว ยังมีบริการจัดอบรมหลักสูตรไอซีทีสำหรับพัฒนาบุคลากรและบริการให้เช่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับการฝึกอบรมแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งบริการชุมชนในสามจังหวัดชายแดนใต้ สำหรับผู้สนใจติดต่อและดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://aritc.yru.ac.th และเว็บไซต์ http://ccenter.yru.ac.th  ทังนี้ จะดำเนินการเปิดอาคารไอทีอย่างเป็นทางการหลังจากพัฒนาอาคารและครุภัณฑ์ประกอบเสร็จสมบูรณ์แล้ว ในช่วงกลางปี พ.ศ. 2558 ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น: