วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2560

แหล่งรวบรวมแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา km.yru.ac.th


    คณะกรรมการการขับเคลื่อนนโยบายอธิการบดี (กขอ.) ซึ่งมีท่านอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดี เป็นผู้นำทีมการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตั้งแต่ช่วงปลายปี พ.ศ. 2556 และจะครบวาระในการบริหารงานในเดือนช่วงเดือนธันวาคม 2560 นี้ เพื่อให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในระยะต่อไปเป็นประโยชน์ต่อชาว มรย. และเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะการขับเคลื่อนองค์กรในระยะ 10-20 ปีข้างหน้า ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่ "มหาวิทยาลัย 4.0" ให้เป็นองค์กร "คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้" ตามวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยที่เราชาว มรย. ได้ร่วมกันกำหนดภาพอนาคตไว้อย่างชัดเจน  รวมถึงการสร้างองค์กรให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่พึ่งพิงของชุมชน ท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนใต้ ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คือ "พลังปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้"  จึงขอเชิญชวนทุกท่านติดตามผลงานการบริหารองค์กรและทิศทางการบริหารองค์กรในอนาคตผ่านทางเวทีจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยที่เว็บไซต์ http://km.yru.ac.th  โดยทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนกันอย่างกว้างขวาง เป็นเวทีกลางของชาว มรย. โดยติดตามป้ายกำกับ "การบริหารองค์กร"  อีกทั้งเพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการเว็บไซต์ให้มีเรื่องราวและสาระที่เป็นประโยชน์์ความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง โดยชาว มรย.ร่วมกันสร้าง ร่วมกันแชร์ ร่วมกันใช้ เวที http://km.yru.ac.th  ให้เป็นเวทีจัดการความรู้องค์กรในทุกๆ ประเด็นต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น: