วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2558

YRU Core Team: การสร้างทีม "ร่วมคิด รวมทำ นำพัฒนา" สร้างองค์กรอนาคต 15 ปี


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มุ่งสร้าง "ํYRU Core Team" ให้เป็นทีมต้นแบบในการรวมพลัง "ร่วมคิด รวมทำ นำพัฒนา" หรือ ทีม "Hearts Heads and Hands : 3'Hs YRU"  โดยจัดกิจกรรมเปิดตัวทีม "Lunch Talk" เมื่อ 3 ธ.ค.58 ณ ห้องประชุมหงส์แก้วฟ้า คณะวิทยาการจัดการ การเปิดตัวของทีมครั้งนี้ มีท่านอธิการบดี ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ เป็นหัวหน้าทีม กล่าวต้อนรับและให้โอวาทและทิศทางการพัฒนา มรย. ในระยะ 15 ปีข้างหน้า รวมทั้งการแก้ไขปัญหาคุณภาพการศึกษา คุณภาพองค์กรในระยะสั้น คือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 นี้      การสร้างทีม YRU Core Team นี้เป็นการผสมผสานทีมระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร จากทุกหน่วย ระหว่างผู้ใหญ่ในองค์กรที่มากด้วยประสบการณ์ แบบอย่างที่ดี ให้คำปรึกษา (อายุ 50 ปีขึ้นไป 22%) กลุ่มกลาง กำลังหลักสร้างองค์กร (อายุ 40 ปีขึ้นไป 55%) กลุ่มเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ อายุต่ำกว่า 40 ปี 27%) รวม 59 คน ผู้บริหาร 19 คน รวมทั้งหมด 78 คน เป้าหมายสร้างพลัง คือ ร่วมกันคิด รวมทำ นำพัฒนา กำหนดทิศทางการพัฒนา มรย.ของเราใน 15 ปีข้างหน้า พร้อมกับขยายแนวคิดของทีมไปยังทุคนในองค์กร รวมทั้งสร้างทีมใหม่ๆ ที่มีแนวคิดพัฒนาในทิศทางเดียวกัน มุ่งสร้าง มรย.ให้เป็นคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้อย่าวแท้จริงใน ระยะ 5-15 ปี ประกอบด้วย
     สำหรับจำนวนกรรมการดำเนินงาน 59 คน ผสมผสานระหว่างบุคลากรของ มรย. จากกลุ่มต่างๆ มีที่มาจาก คือ การน้อมนำแนวทางการทรงงานของรัชการที่ 5 และรัชกาลที่ 9 ซึ่งพระองค์เป็นนักพัฒนา เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง และผู้เป็นผู้ศึกษาเรียนรู้ตลอดเวลา นอกจากนั้น ยังเป็นจำนวนโครงการในการนำเสนอวิสัยทัศน์ของคณะผู้บริหารปัจจุบันที่เสนอโครงการเด่น 59 โครงการตามวิสัยทัศน์ของการบริหารองค์กร และที่สอดคล้องกับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นปีที่มหาวิทยาลัยมุ่งเน้น "วาระคุณภาพในทุกมิติ" ขององค์กร โดยเฉพาะบัณฑิต ทั้งนี้เพื่อมุ่งไปสู่กับวิสัยทัศน์องค์กร คือ การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ "คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้" ซึ่งมีตัวชี้วัดสำคัญคือ บัณฑิตคุณภาพ คณาจารย์บุคลากรเป็นที่พึ่งชุมชน บริการคุณภาพสู่ชุมชน เป็นต้น

[ภาพประกอบ...]

ไม่มีความคิดเห็น: